Közérdekű adatok

 • Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 35-37.

 • Postacím: Budapest 1885 Pf 25.

 • Telefon: dr. Ujfaludi Zoltán ezredes +36-1-474-1111/27-804
                

 • HM telefon:  dr. Ujfaludi Zoltán alezredes 02-22-78-04
                       

 • Fax: 06-1-237-55-57

 • HM Fax: 02-22-79-45

 • E-mail: WDuIBxcxgW34kNaGF0b3NhZ2loaXZhdGFsQGhtLmdvdi5odQ==

 • Ügyfélfogadás: Előzetes bejelentkezést követően,
                            Hétfő – csütörtök: 09.00 – 14.00 óra,
                            Péntek: 09.00 – 12.00 óra.

                                                  Hatáskör
 • A Szakirányítási Igazgatóság (SZI) hatásköre  a honvédségi szerveknél megvalósuló adatkezelő, adatfeldolgozó tevékenység szakmai irányítására, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.) rendelkezéseinek, továbbá az MH Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adatok kezelésére vonatkozó Szabályzat (MH AAKSZ) szabályainak, illetve az egyéb más személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzók rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelmények megtartásának szakmai felügyeletére terjed ki.

                                               Illetékesség
 • a Honvédelmi Minisztérium, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek, a Honvédség hadrendje szerinti szervezetek adatkezeléseinek felügyeletére, ellenőrzésére terjed ki. Az erre vonatkozó részletes szabályokat a Magyar Honvédség adatvédelmének szakirányításáról és felügyeletéről, valamint a Magyar Honvédség Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adatok kezelésére vonatkozó Szabályzatának kiadásáról szóló 77/2012 (X 27.) HM Utasítás határozza meg.


                Az érintett jogai érvényesítése

 • Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, - ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint - törvényben meghatározott egyéb esetben.
 •  Az érintett személyes adatainak kezelésének megismerésére, adatainak helyesbítésére, zárolására, törlésére vonatkozó kérelmét az érintett az adatkezelő szervnél közvetlenül terjeszti elő. Az SZI- nál előterjesztett kérelmet az SZI továbbítja az ügy elintézésére illetékességgel rendelkező adatkezelő szervnek.
 • Az érintett kérelmét az adatkezelő szerv, a törvényi feltételek megléte esetén, az MH AAKSZ- ben leírtak szerint, köteles teljesíteni.
 • A kérelem teljesítése költségmentes, amennyiben az érintett folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan ilyen kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a kérelem teljesítésért költségtérítés állapítható meg.
 • Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
 • Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 • Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

                   Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás

 •  Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az e törvényben meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.
 • Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja. • Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat a jogszabály vagy állami, illetőleg helyi önkormányzati szervvel kötött szerződés alapján kötelezően igénybe veendő vagy más módon ki nem elégíthető szolgáltatást nyújtó szervek vagy személyek kezelésében lévő, e tevékenységükre vonatkozó, személyes adatnak nem minősülő adat.
 • Ha a közérdekű adat megismerése iránti igényt szóban terjesztik elő, azt az adatvédelmi felelős írásba foglalja kivéve, ha a megkeresés azonnal teljesíthető. • Ha törvény másként nem rendelkezik, az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez és a másolatkészítésért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges. Az igény teljesítését, illetve a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.
 • Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az igénylőt az igény pontosítására.
 • Az adatigénylés teljesítésére vagy megtagadására az adatkezelő honvédelmi szervezet vezetője jogosult.
 • Az adatkezelő honvédelmi szervezet vezetője megvizsgálja, hogy fennállnak-e az igényelt adat megismerhetőségének feltételei. A vizsgálatnak ki kell terjednie arra, hogy az igényelt adat, illetve az adathordozó tartalmaz-e minősített adatot, egyéb korlátozás alá eső adatot.
 • A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése során a honvédelmi szervezetek kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, ennek érdekében egymás rendelkezésére bocsátják az igény teljesítéséhez szükséges adatokat. A honvédelmi szervezetek a hozzájuk érkező, de nem a hatáskörükbe tartozó közérdekű adat megismerésére vonatkozó igényeket azok kézhezvétele napján továbbítják az adatkezelő honvédelmi szervezetrészére.
 • Az adatkezelő honvédelmi szervezet vezetője megküldi a SZI részére a megkeresésre írt válasz tervezetét. A SZI a választervezettel kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelő honvédelmi szervezetet.
 • Az adatkezelő honvédelmi szervezet vezetője a válaszlevelet az igénylőnek kizárólag a SZI egyetértése esetén küldheti meg. • A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.
 • Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell.
 • Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv a másolat készítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell.
 • Ha az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, a másolat iránti igényt a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell.
 • Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt e törvény alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, 8 napon belül írásban vagy – ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt. Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az adatkezelő nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden évben január 31-éig tájékoztatja a Hatóságot.
 • Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy a meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.


                                          Adatvédelmi ellenőrzés

  • Az ellenőrzések – a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár által elfogadott – éves ellenőrzési terv szerint, illetőleg eseti jelleggel, előzetes bejelentés nélkül történnek a Magyar Honvédség adatvédelmének szakirányításáról és felügyeletéről, valamint a Magyar Honvédség Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adatok kezelésére vonatkozó Szabályzatának kiadásáról szóló 77/2012 (X. 27.) HM utasítás alapján.


 
                                        Adatvédelmi vizsgálat

  • Amennyiben személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok, közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásának megsértése miatt vizsgálatot kezdeményeznek vagy az ellenőrzés folyamán ilyet észlelnek – eltérő rendelkezés hiányában – a vizsgálatot a Magyar Honvédség adatvédelmének szakirányításáról és felügyeletéről, valamint a Magyar Honvédség Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adatok kezelésére vonatkozó Szabályzatának kiadásáról szóló 77/2012 (X. 27) HM utasításban foglaltak alapján, a SZI folytatja le.
  • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) is folytathat vizsgálatot, mely vizsgálat során a vizsgált szerv köteles együttműködést tanúsítani.


                           Az ügymenetre vonatkozó egyéb rendelkezések

 • A SZI eljárása illetékmentes.
 • A SZI- nál bárki bejelentéssel élhet, vizsgálatot kezdeményezhet