A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek kijelölése, a kijelölés visszavonása

Vonatkozó jogszabályok:

 

Ügyleírás:

Honvédelmi létfontosságú rendszerelem kijelölése:


Honvédelmi létfontosságú rendszerelem: A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, valamint a Magyar Honvédség katonai szervezetei (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) által működtetett azon rendszerelem és létesítmény (a továbbiakban: ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelem), vagy  a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 18. §-ában felsorolt honvédelemben közreműködő szervek vagy az irányításuk, felügyeletük vagy tulajdonosi joggyakorlásuk alá tartozó szerv, szervezet, intézmény által működtetett azon rendszerelem és létesítmény (a továbbiakban: ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rendszerelem), amely esetén teljesül legalább egy honvédelmi ágazati és legalább egy horizontális kritérium.

 

Ágazaton belüli   honvédelmi  létfontosságú rendszerelemmé az a rendszerelem, vagy létesítmény jelölhető ki, amelyek esetében teljesül legalább egy honvédelmi ágazati és legalább egy horizontális kritérium. A honvédelmi ágazati kritériumokat a R. 2.§. részletezi, a horizontális kritériumokat pedig a LrtvVhr. 1. melléklete.

aa.) Eljáró hatóságok:  ágazati javaslattevő hatóság: a HM Védelmi Igazgatási Főosztály.

            ágazati kijelölő hatóság: a HM Hatósági Főosztály.

          ágazati nyilvántartó hatóság: a hadiipari rendszerek kivételével, a HM   Védelmi Igazgatási Főosztály.

ágazati ellenőrzést koordináló szerv: a HM Védelmi Igazgatási Főosztály.

A hadiipari rendszerek esetében a nyilvántartó hatósági feladatokat a Magyar Honvédség Logisztikai Központ látja el.

A kijelölési eljárásban az ágazati kijelölő hatóság országos illetékességgel a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), a határozatot a 46/2016. (VIII. 25.) HM utasítás, illetve a HM szervezeti és működési szabályzata alapján a honvédelemért felelős miniszter nevében és megbízásából a HM Hatósági Főosztály Tűzvédelmi Hatósági Osztály osztályvezető kiadmányozza. A kiadmányozás jogát a HM Hatósági Főosztály főosztályvezetője is gyakorolhatja.

A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek kijelölésére, kijelölés visszavonására irányuló eljárásában a HM Hatósági Főosztály (a továbbiakban: ágazati kijelölő hatóság), a honvédelemért felelős miniszter, mint a R 3. § (1) bekezdésében meghatározott ágazati kijelölő hatóság hatáskörébe tartozó ügyekben végzi az eljárási cselekményekhez kapcsolódó szakmai előkészítő és végrehajtó tevékenységet, a hatósági döntések előkészítését. Az ágazati kijelölő hatóság az eljárásba a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, üzemeltető telephelye szerinti helyi szervét, mint szakhatóság vonja be.

 

         ab.) Ügyintézés menete:

A honvédelmi érdekből nemzeti létfontosságú rendszerelemek kijelölésének, a kijelölés fenntartásának (a továbbiakban együtt: kijelölési eljárás) valamint a kijelölés visszavonásának rendjét a korábban megnevezett három jogszabály — a 2012. évi CLXVI. törvény, a 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet, a 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet — határozza meg, kiegészítve a közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó törvényi szabályokkal. A kijelölési eljárás közigazgatási hatósági eljárás, melynek végeredménye a közigazgatási hatósági döntés, jelen esetben a kijelölés kérdésében hozott határozat.

Az üzemeltető az azonosítási eljárás lezárását követően a végleges azonosítási jelentést (Azonosítási jelentés minta okmány megtalálható a dokumentumtárban) szolgálati elöljárója útján megküldi az ágazati kijelölő hatósághoz, a HM Hatósági Főosztály hivatalos elérhetőségére, a főosztályvezető részére címezve. Az azonosítási jelentést az ágazati kijelölő hatóság véleményezésre megküldi az ágazati javaslattevő hatósághoz a kockázatelemzéssel kapcsolatos javaslatai beszerzése céljából, melyre az ágazati javaslattevő hatóságnak az azonosítási jelentés beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre. Fontos hangsúlyozni, hogy az ágazaton belüli rendszerelemek kijelölési eljárásának lefolytatására a fentebb részletezett azonosítási eljárást követően, a jogszabályi előírásoknak megfelelően összeállított azonosítási jelentés birtokában van lehetőség.


A kijelölési eljárás megindításáról az ágazati kijelölő hatóság az üzemeltetőt, mint ügyfelet és az ágazati javaslattevő hatóságot a közigazgatási hatósági eljárási törvény rendelkezéseinek megfelelően az első eljárási cselekmény megtételétől számított nyolc napon belül értesíti az alábbiakról:

- az ügy tárgya, iktatási száma, az eljárás megindításána    napja és az ügyintézési határidő, az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok, az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége,

- az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségére irányuló tájékoztatás,

- utalás arra, hogy az eljárás hivatalból indult.

 

A kijelölési eljárásra irányadó, törvényben meghatározott ügyintézési határidő az azonosítási jelentés kézhezvételétől számított 70 nap. Ez azt jelenti, hogy az ágazati kijelölő hatóság részére ennyi idő áll rendelkezésre — az ágazati javaslattevő hatóság javaslatának figyelembevételével — az azonosítási jelentés érdemi elbírálására, a szakhatóság megkeresésére, ha szükséges a helyszíni szemlére, valamint a határozat kiadására.

A kijelölési eljárásban az ágazati kijelölő hatóság megvizsgálja, hogy teljesül-e a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé kijelölés jogszabályban meghatározott feltétele. Honvédelmi érdekből nemzeti létfontosságú rendszerelemmé kell kijelölni azt a létesítményt, infrastruktúrát, eszközt, szolgáltatást, amely vonatkozásában legalább egy honvédelmi ágazati kritérium teljesül és legalább egy horizontális kritérium bekövetkezésének lehetősége fennáll. A kijelölési eljárásban az ágazati kritériumok teljesülésének vizsgálata az ágazati kijelölő hatóság, a horizontális kritériumok bekövetkezése lehetőségének vizsgálata a szakhatóság hatáskörébe tartozik.

A kijelölési eljárásban szakhatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv üzemeltető telephelye szerint illetékes helyi szerve jár el. A szakhatóság eljárás ügyintézési határideje tizenöt nap, mely időtartam nem számít be az ágazati kijelölő hatóságra irányadó 70 napos ügyintézési határidőbe.

A szakhatósági eljárásban bizonyos szakkérdések (a pénz- és adóügyi biztonság; a közrend, a közbiztonság, a lakosságvédelem, az alkotmányvédelem, a nemzetbiztonság, a terrorelhárítás; a politikai hatás teljesülésének lehetősége; a környezeti hatás teljesülésének lehetősége) tekintetében a jogszabályban meghatározott szervek véleményt nyilvánítanak.

A szakhatóság állásfoglalásában foglaltak kötik az ágazati kijelölő hatóságot, melynek rendelkező részét és az indokolását a kijelölő hatóság a határozatában rögzíti.

Az érdemi döntéshozatalhoz az azonosítási jelentésnek alkalmasnak kell lennie a fenti szempontok hatósági és szakhatósági elbírálására.

Ha az azonosítási jelentés alapján nem lehet döntést hozni a kijelölés kérdésében, akkor az ágazati kijelölő hatóság a határozatában legfeljebb 90 napos határidő tűzésével és a feltárt hibák, hiányosságok tételes megjelölésével új azonosítási jelentés benyújtását írja elő.

A hatósági és a szakhatósági eljárásban csak a külön jogszabály szerinti nemzetbiztonsági vizsgálaton átesett olyan hatósági és szakhatósági személy vehet részt, akivel szemben kockázati tényező nem merült fel.

Az ágazati kijelölő hatóság a kijelölő határozatában:

A fentiekben részletezett elsőfokú kijelölési eljárás az ágazati kijelölő hatóság kijelölő határozatával lezárul. Az üzemeltető a kijelölő határozatban foglaltak szerint köteles a honvédelmi érdekből nemzeti létfontosságú rendszerelem üzemeltetői biztonsági tervét a kijelölésről szóló döntésben meghatározott tartalommal, formában és határidőre elkészíteni és megküldeni az ágazati kijelölő hatóságnak.

Az üzemeltetői biztonsági terv tartalmára vonatkozó döntését az ágazati kijelölő hatóság a 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 2. mellékletében („AZ ÜZEMELTETŐI BIZTONSÁGI TERV FELÉPÍTÉSE”) foglaltak alapján hozza.


A kijelölt honvédelmi létfontosságú rendszerelem üzemeltetője az ágazati kijelölő hatóság kijelölésről szóló döntése jogerőre emelkedésétől számított 5 év elteltével új azonosítási jelentést készít külön felszólítás nélkül, a jogszabály előírása alapján.

Az ágazati kijelölő hatóság az új azonosítási jelentés alapján - az ágazati javaslattevő hatóság javaslatának figyelembe vételével - lefolytatja a fentiekben részletezett kijelölési eljárást és dönt a honvédelmi érdekből nemzeti létfontosságú rendszerelem ismételt kijelöléséről (a kijelölés fenntartásáról) az ott megjelölt szakhatóság bevonásával és eljárásrend szerint (lásd a fent leírtakat)

 

 

b) Ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rendszerelem:

  A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 18. §-ában felsorolt,  honvédelemben közreműködő szervek vagy az irányításuk, felügyeletük vagy tulajdonosi joggyakorlásuk alá tartozó szerv, szervezet, intézmény által működtetett azon rendszerelem és létesítmény eszköz, létesítmény vagy rendszer olyan rendszereleme esetében, amelyet a rendszerelem, vagy létesítmény szerint illetékes ágazat kijelölő hatósága:

 

ba.) Eljáró hatóságok:

Ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rendszerelem kijelölési eljárásában a javaslattevő hatóság a HM Védelmi Igazgatási Főosztály, kijelölő hatóság az adott ágazat kijelölő hatósága. Nyilvántartó hatóság az adott ágazat nyilvántartó hatósága azzal, hogy ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rendszerelem vonatkozásában a HM Védelmi Igazgatási Főosztály, mint a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek nyilvántartó hatósága, megkeresi az ágazat szerint illetékes nyilvántartó hatóságot a saját nyilvántartásának pontosítása, kiegészítése érdekében.

 

bc.) Ügyintézés menete:

 

Ágazaton kívüli lehetséges honvédelmi létfontosságú rendszerelem esetében a HM Védelmi Igazgatási Főosztály, mint javaslattevő hatóság javaslatára az ágazat szerint illetékes kijelölő hatóság lefolytatja a kijelölési eljárást.  A kijelölési eljárás lefolytatásakor a HM Hatósági Főosztály, mint az ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemek kijelölő hatóságának állásfoglalását figyelembe veszi. A kijelölési eljárás eredményéről az ágazat szerint illetékes kijelölő hatóság tájékoztatja a HM Védelmi Igazgatási Főosztályt.

Abban az esetben, ha az illetékes ágazati kijelölő hatósága egy létfontosságúnak már kijelölt rendszerelemet honvédelmi létfontosságú rendszerelemnek jelöl ki, a korábbi kijelölő határozatát visszavonja, és az új kijelölő határozatában a honvédelmi érdekből történő kijelölésre is hivatkozik.

                          

2. Kijelölés visszavonás az alábbi esetekben szükséges:

 

Az ágazati kijelölő hatóság a honvédelmi érdekből nemzeti létfontosságú rendszerelem kijelölése visszavonásáról az ágazati és / vagy a horizontális kritérium(ok) teljesülése hiányában - az ágazati javaslattevő hatóság javaslatának figyelembe vételével -  hivatalból vagy az üzemeltető kérelmére lefolytatott közigazgatási hatósági eljárásban, szakhatóság bevonásával, a fentiekben részletezett eljárásrend szerint az azonosítási jelentés jóváhagyása esetén dönthet.

Az ágazati kijelölő hatóság a kijelölés visszavonásáról szóló határozatában:

  1. jóváhagyja az azonosítási jelentést,

  2. dönt a honvédelmi érdekből nemzeti létfontosságú rendszerelem kijelölése visszavonásáról,

  3. elrendeli a rendszerelem nyilvántartásból való törlését. 

Ha az ágazati kijelölő hatóság a fent részletezett közigazgatási hatósági eljárásában a kijelölésre vagy a kijelölés visszavonására irányuló javaslatot a határozatában elutasítja, az azonosítási jelentésben kijelölni javasolt létesítmény, infrastruktúra, eszköz, szolgáltatás honvédelmi érdekből nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölésére vagy a kijelölés visszavonására nem kerül sor.

 

 

Menü

Navigáció