Munkaügyi Hatóság eljárás fajtái

  1. A katonai munkaügyi hatóság hatásköre, jogköre, illetékessége, ügytípusok

A honvédségi szervezeteknél, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő területen honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahelynél és ideiglenes építési munkahelynél, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, valamint azon gazdasági társaságoknál, amelyeknél a tulajdonosi jog gyakorlója a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban együtt: honvédelmi foglalkoztatók) tekintetében munkaügyi hatósági jogkört – országos illetékességgel – a honvédelemért felelős miniszter gyakorolja.

Az egyes kiadmányozási jogkörök átadásáról szóló 48/2016. (VIII. 31.) HM utasítás 1. § (1) bekezdése alapján a honvédelemért felelős miniszter nevében és megbízásából a munkaügyi hatósági eljárásokban a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály Munkaügyi Hatósági Osztály osztályvezetője átruházott jogkörben gyakorolja a kiadmányozás jogát.

A katonai munkaügyi hatóság az alábbi hatósági funkciókat látja el:

 

  1. A hatósági tevékenységet meghatározó jogszabályok

 

 

  1. Ügyintézés menete

 

Eljárás megindulása kérelemre

Amennyiben az ügyfél hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelemmel fordul a Hatósághoz és a kérelem megfelel a Ket.-ben foglalt rendelkezéseknek, a Hatóság köteles illetékességi területén, hatáskörébe tartozó ügyben eljárást folytatni. A Hatóság az eljárás megindulását követően köteles bizonyítási eljárást lefolytatni, szükség esetén hatósági ellenőrzést tarthat.

 

Eljárás megindítása hivatalból

A Hatóság a munkaügyi ellenőrzések végrehajtását, valamint a katonai munkaügyi hatósági eljárást hivatalból indítja meg.

 

Hatósági ellenőrzés

A munkaügyi ellenőrzés kizárólag hivatalból indulhat. Az ügyfél (foglalkoztató) saját maga munkaügyi hatósági ellenőrzés alá vonását nem kérelmezheti. A helyszíni munkaügyi ellenőrzést egyidejűleg legalább két hatósági ellenőrzésre jogosult személy (munkaügyi ellenőr) végezheti.

Amennyiben a Hatóság nem tár fel hiányosságokat vagy hibákat, egyszerűsített jegyzőkönyvben rögzíti az ellenőrzés során tapasztaltakat, melyet az ügyfél részére az ellenőrzés befejezésétől számított tíz napon belül megküldi.

Az eljáró munkaügyi ellenőrök jegyzőkönyvet vesznek fel a feltárt hibákról, hiányosságokról, amely a hivatalbóli eljárás megindításának alapjául szolgálnak.

Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés befejezéseként megállapítja, hogy az ügyfél a jogszabályban foglalt előírásokat megsértette, és az a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával orvosolható, a hatóság felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre, valamint a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel végzésben kötelezi annak megszüntetésére.

Hatóság által lefolytatott eljárás

Amennyiben a felhívásban meghatározott határidő eredménytelenül telt el, vagy a jogszabálysértés nem orvosolható, a hatóság hivatalból megindítja a hatáskörébe tartozó eljárást, ebben az esetben az ügy érdemében határozatot hoz.

 

  1. Ügyintézési határidő

 

A Hatóság az ügyfelet 8 napon belül értesíti az eljárás megindulásáról/ megindításáról, kivéve a kérelmező ügyfelet, akit kizárólag erre vonatkozó kérése esetén szükséges értesíteni.

A Hatóságnak az eljárás megindulását, vagy megindítását követően a Ket szerinti ügyintézési határidő –21 nap – áll a rendelkezésére, hogy a határozatot vagy az eljárást megszüntető végzést meghozza és gondoskodjon a döntés közléséről.

A munkaügyi eljárásokban a Met. 3.§ (1) bekezdésének a), f), g), k) pontjában meghatározott szabályok megsértése miatt folytatott eljárásokban az ügyintézési határidő negyvenöt nap.

A hatósági bizonyítványt, a kiállítására vonatkozó kérelem esetén az előterjesztéstől számított tíz napon belül kerül kiadásra.

A Hatósághoz érkező panaszt, közérdekű bejelentés a beérkezést követő harminc napon belül kerül elbírálásra a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény alapján.

Az ügyintézési határidő a kérelemnek a Hatósághoz történő megérkezését követő napon, illetve az eljárás hivatalból történő megindításának napján kezdődik.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be számos eljárási cselekmény, például a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázáshoz szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő [Ket. 33.§ (3) bek.).

Menü

Navigáció