Honvédelmi Munkaügyi Hatóság

  1. A honvédelmi munkaügyi hatóság hatásköre, jogköre, illetékessége, ügytípusok

 

A honvédelmi munkaügyi hatóság munkaügyi ellenőrzésre, jogsértés esetén munkaügyi hatósági eljárás lefolytatására jogosult

-  a honvédelmi szervezetnél,

-  a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő területen honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahelyen és ideiglenes építési munkahelyen,

-  a honvédelemért felelős miniszter fenntartói irányítása alá tartozó honvédségi szervezetnek nem minősülő köznevelési intézménynél,

-   azon gazdasági társaságok vonatkozásában, amelyeknél az államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket országos illetékességgel a honvédelemért felelős miniszter gyakorolja, valamint

-  az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti gazdasági társaságoknál.

 

A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás 36. § (13) bekezdése alapján a munkaügyi hatósági eljárásokban a kiadmányozás jogát a honvédelemért felelős miniszter nevében és megbízásából a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály főosztályvezetője, valamint a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály Munkafelügyeleti és Sugárvédelmi Hatósági Osztály osztályvezetője gyakorolja.

 

A honvédelmi munkaügyi hatóság az alábbi hatósági funkciókat látja el:

  • hatósági ellenőrzések végrehajtása,
  • jogsértés esetén hatósági eljárások lefolytatása,
  • a honvédelmi foglalkoztatók rendezett munkaügyi kapcsolatairól szóló igazolás kiállítását megalapozó nyilvántartás vezetése,
  •  a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak való megfelelésre vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása,
  • honvédelmi foglalkoztató kérelmére kiadmányozásra előkészíti a rendezett munkaügyi

            kapcsolatoknak való megfelelést igazoló hatósági bizonyítványt.

 

  1. A hatósági tevékenységet meghatározó jogszabályok

 

·        a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.);

·        az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.);

·        az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;

  • a honvédelmi foglalkoztatók vonatkozásában a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlójának kijelöléséről, valamint a honvédelmi foglalkoztatók esetében a rendezett munkaügyi kapcsolatok igazolásáról szóló 500/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet;
  • a honvédelmi foglalkoztatókkal kapcsolatos munkaügyi hatósági feladatokról, az ellenőrzés speciális eszközeiről szóló 11/2018. (VII. 19.) HM rendelet.

 

2.     Ügyintézés menete

 

Eljárás megindulása kérelemre

Amennyiben az ügyfél hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelemmel fordul a Hatósághoz és a kérelem megfelel az Ákr.-ben foglalt rendelkezéseknek, a Hatóság köteles a hatáskörébe tartozó ügyben, illetékességi területén eljárást folytatni.

Eljárás megindítása hivatalból

A Hatóság a munkaügyi ellenőrzések végrehajtását, valamint a honvédelmi munkaügyi hatósági eljárást hivatalból indítja meg.

 

Hatósági ellenőrzés

A honvédelmi munkaügyi hatóság ellenőrzési tevékenységét a honvédelemért felelős miniszter által megállapított, a Hatóság honlapján közzétett ellenőrzési irányelvek alapján végzi.

A munkaügyi ellenőrzés kizárólag hivatalból indulhat. Az ügyfél (foglalkoztató) saját maga munkaügyi hatósági ellenőrzés alá vonását nem kérelmezheti.

A honvédelmi munkaügyi hatóság a honvédelmi foglalkoztató valamennyi munkahelyén külön engedély és előzetes értesítési kötelezettség nélkül helyszíni munkaügyi ellenőrzést tarthat.

A helyszíni munkaügyi ellenőrzést egyidejűleg legalább két hatósági ellenőrzésre jogosult személy (munkaügyi ellenőr) végzi.

Amennyiben a honvédelmi munkaügyi hatóság a munkaügyi ellenőrzés során jogsértést nem tapasztalt és az ügyfél az ellenőrzés eredményéről hatósági bizonyítvány kiállítását nem kérte,  az ügyfelet a munkaügyi ellenőrzés lezárásáról írásban tájékoztatja.

Az eljáró munkaügyi ellenőrök jegyzőkönyvet vesznek fel a feltárt hibákról, hiányosságokról, amely a hivatalbóli eljárás megindításának alapjául szolgál.

 

Hatóság által lefolytatott eljárás

Amennyiben a hatóság – ellenőrzése során – jogszabálysértést állapít meg, hivatalból megindítja a hatáskörébe tartozó eljárást.

A honvédelmi munkaügyi hatóság eljárásában a Met. 6. § (1) bekezdésében meghatározott intézkedéseket alkalmazhatja.

 

3.     Ügyintézési határidő

 

A Hatóságnak az eljárás megindítását követően az Ákr. szerinti ügyintézési határidő – 60 nap – áll rendelkezésére a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés meghozatalára.

A hatósági bizonyítvány a kiállítására vonatkozó kérelem esetén az előterjesztéstől számított 8 napon belül kerül kiadásra.

A Hatósághoz érkező panasz, közérdekű bejelentés a beérkezést követő harminc napon belül kerül elbírálásra a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény alapján.

Az ügyintézési határidő a kérelemnek a Hatósághoz történő megérkezését követő napon, illetve az eljárás hivatalból történő megindításának napján kezdődik.