Szakhatósági tevékenységek

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján:

 

A Kormány az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 3. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

          Szakhatóságot kell bevonni a használatbavételi engedélyezési eljárásba, ha az építési engedély megadásához a szakhatóság kikötéssel vagy feltételekkel járult hozzá, vagy ha az építési tevékenység folyamán az engedélyezett tervektől eltértek és az eltérés a szakhatóság állásfoglalásának tartalmát érinti.

          (2) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet] 2/A. § (1) bekezdésében kijelölt építésügyi főhatóság eljárásában szakhatóságként működnek közre

a)        az építményfajtára vonatkozó építésügyi követelmények érvényre juttatásával kapcsolatos szakkérdésben a nem építésügyi főhatóságnak minősülő építésügyi hatóságok, valamint

b)        azok a hatóságok, amelyek az a) pont szerinti építésügyi hatóság eljárásában szakhatóságként jártak volna el.

 

1.      Üzlet és szálláshely működésének engedélyezésére vonatkozó eljárás szakhatóságként való közreműködés

 

Magyar Honvédség létesítményeinek területén működtetni kívánt üzlet működésének engedélyezése esetében: „A higiénés és egészségvédelmi, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minőségi, a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítése.” A kizárólag kereskedelmi üzletben forgalmazható termékekre, valamint az ilyen termékeket forgalmazó üzletek működési engedélyezése, ahol az elsőfokon eljáró szakhatóságként a Honvédelemért felelős miniszter van kijelölve.

·  Ügyintézési határidő: 21 nap

 

 

 

 

Ügyleírás

A honvédelmi és katonai célú ingatlanon működtetni kívánt üzlet működési engedélyezési eljárását lefolytató hatóság megkeresésére a munkavédelemi követelmények teljesítésének ellenőrzése, szakhatósági állásfoglalás kiadása.

 

Útépítés engedélyezése. „Annak elbírálása, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.”

Az eljárás honvédelmi és katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett utak építésének engedélyezésére irányul, ahol elsőfokon eljáró szakhatóságként a Honvédelemért felelős miniszter van kijelölve.

·         Ügyintézési határidő: 21 nap

 

Szükséges nyomtatványok Nincs.

 

Ügyintézés menete

 

A szakhatósági eljárás a szálláshely, üzlet működési engedélyezése ügyében eljáró hatóság megkeresésével indul, és a munkavédelmi követelmények teljesítésének ellenőrzése alapján szakhatósági állásfoglalás kiadásával zárul.

 

Ügyintézési határidő

 

A Hatóságnak az eljárás megindulását, vagy megindítását követően az ügyintézési határideje az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény értelmében:

 

          b) sommás eljárásban nyolc nap,

          c) teljes eljárásban hatvan nap.