Közérdekű adatok


                                                Illetékesség:

A Korm. r. 1. § (1) rendelet hatálya kiterjed

a) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 2. § 13. pontja szerinti honvédségi szervezetekre (a továbbiakban: Honvédség), valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra (a továbbiakban: KNBSZ), továbbá

b) a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanon a honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahelyre, illetve ideiglenes munkahelyre és

c) azon gazdasági társaságokra, amelyeknél a tulajdonosi jog gyakorlója a miniszter.

d) (2) E rendelet hatálya nem terjed ki a kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerinti, az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott tevékenységre.

e) (3) E rendelet rendelkezéseit a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eár.) rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni.

f) 2. § A Kormány katonai egészségügyi államigazgatási szervként a minisztert jelöli ki.

Hatáskör:

A katonai egészségügyi államigazgatási szerv hatósági hatáskörében ellátja:

1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény

4. § (1) bekezdés b) és d), f), h), j), l), n), p), r) pontja,

4. § (3) bekezdése,

4. § (4) bekezdés b) és c) pontja,

4. § (6) bekezdés a)-e) és g) pontja,

4/B. § (1) és (3) bekezdése,

4/C. § (2) bekezdése,

2. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

47. § (4) bekezdése,

52. § (3) bekezdése,

52/A. §-a,

58. § (3), (5), (7)-(9) bekezdése,

60. § (2) bekezdése,

64. § (3) bekezdése,

65. §-a,

68. § (2) és (3) bekezdése,

70/A. § (1) és (2) bekezdése,

72. § (2) bekezdése,

74. § (1) bekezdése,

108. § (1) bekezdése,

123. §-a,

3. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes   szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (9) bekezdése, valamint 7. § (1) és (2) bekezdése,

4. kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

6-8. §-a,

29. § (1) és (2) bekezdése,

32. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése,

5. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 23. §-a 

6. A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet 9. § (1) bekezdése szerinti feladatokat.