Hatósági tevékenységek

I. Hatósági ellenőrzés

II. Korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárás

III. Súlyos honvédelmi, illetve súlyos munkabaleset hatósági kivizsgálása

IV. Balesetek nyilvántartása, minősítése

I. Hatósági ellenőrzés

1. Ügyleírás:

Az ellenőrzés kizárólag hivatalból indulhat. Az ügyfél (munkáltató) saját maga

hatósági ellenőrzés alá vonását nem kérelmezheti. Helyszíni ellenőrzést egyidejűleg

legalább két hatósági ellenőrzésre jogosult személy végezhet. Az ellenőrzés lehet

előre bejelentett, vagy váratlan, a végrehajtás történhet iratbekéréssel, vagy helyszíni

ellenőrzéssel.

2.Vonatkozó jogszabály(ok):

- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.);

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.

évi CXL. törvény;

- a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló

373/2011. (XII.31.) Korm. rendelet;

- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek

végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

- a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra

vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló

1/2009. (I. 30.) HM rendelet;

3. Szükséges nyomtatványok:

nincs

4. Ügyintézés menete:

Amennyiben a Hatóság az ellenőrzés során nem tár fel hiányosságot vagy hibát,

egyszerűsített jegyzőkönyvben rögzíti az ellenőrzés során tapasztaltakat, melyet az

ügyfél részére az ellenőrzés befejezésétől számított tíz napon belül megküld. Az eljáró

felügyelők jegyzőkönyvet vesznek fel.

Ha az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy az ügyfél a jogszabályban foglalt

előírásokat megsértette, a hatóság jegyzőkönyvben felhívja az ügyfél figyelmét a

jogszabálysértésre, és legalább húsznapos határidő megállapításával, valamint a

jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel végzésben kötelezi annak

megszüntetésére. Amennyiben a felhívásban meghatározott határidő eredménytelenül

telt el, vagy a jogszabálysértés nem orvosolható, a hatóság hivatalból megindítja a

hatáskörébe tartozó eljárást, ebben az esetben az ügy érdemében határozatot hoz, az

eljárás során felmerült minden más kérdésben végzést bocsát ki.

5. Ügyintézési határidő:

A Hatóságnak az eljárás megindulását, vagy megindítását követően a Ket. szerinti

ügyintézési határidő – 21 nap – áll a rendelkezésére, hogy a határozatot vagy az

eljárást megszüntető végzést meghozza és gondoskodjon a döntés közléséről. Ezt a

határidőt kivételesen indokolt esetekben egy alkalommal legfeljebb 21 nappal lehet

meghosszabbítani.

Az ügyintézési határidő a kérelemnek a Hatósághoz történő megérkezését követő

napon, illetve az eljárás hivatalból történő megindításának napján kezdődik.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be számos eljárási cselekmény. Nem számít be

a határidőbe többek között a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázáshoz szükséges

adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő (Ket. 33. § (3)

bekezdés).

II. Korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárás

1. Ügyleírás:

A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történő

mentesítési eljárás lefolytatása (a jogszabályban meghatározott állapotfelmérés

eredménye alapján).

2. Vonatkozó jogszabály(ok):

- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.);

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.

évi CXL. törvény;

- a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló

373/2011. (XII.31.) Korm. rendelet;

- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek

végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

- a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra

vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló

1/2009. (I. 30.) HM rendelet;

- a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárási

szabályairól szóló 342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet;

- a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történő

mentesítéshez szükséges állapotfelmérésről, valamint a mentesítési eljárás

szakértői, illetve hatósági közvetítői díjairól szóló 34/2007. (XII. 21.) SZMM

rendelet;

3. Szükséges nyomtatványok:

- a 342/2007. (XII. 19.) Kormányrendelet Melléklete

- a 34/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet 1. számú melléklete

4. Ügyintézés menete:

Az eljárás a munkáltató kezdeményezésére (a 342/2007. (XII. 19.) Kormányrendelet

Mellékletének, valamint a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési

kötelezettsége alól történő mentesítéshez szükséges állapotfelmérésről, valamint a

mentesítési eljárás szakértői, illetve hatósági közvetítői díjairól szóló 34/2007. (XII.

21.) SZMM rendelet 1. számú mellékletének kitöltésével és annak az első fokú

hatósághoz történő beérkezésével indul és hatósági döntéssel zárul.

5. Ügyintézési határidő:

A Hatóságnak az eljárás megindulását, vagy megindítását követően a Ket. szerinti

ügyintézési határidő – 21 nap – áll a rendelkezésére, hogy a határozatot vagy az

eljárást megszüntető végzést meghozza és gondoskodjon a döntés közléséről. Ezt a

határidőt kivételesen indokolt esetekben egy alkalommal legfeljebb 21 nappal lehet

meghosszabbítani.

Az ügyintézési határidő a kérelemnek a Hatósághoz történő megérkezését követő

napon, illetve az eljárás hivatalból történő megindításának napján kezdődik.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be számos eljárási cselekmény. Nem számít be

a határidőbe többek között a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázáshoz szükséges

adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő (Ket. 33. § (3)

bekezdés).

III. Súlyos honvédelmi, illetve súlyos munkabaleset hatósági kivizsgálása

1. Ügyleírás:

A kivizsgálás a Baleseti Készenléti Szolgálat értesítésével indul. Kivizsgálást

egyidejűleg legalább két hatósági ellenőrzésre jogosult személy végezhet. A

kivizsgálásról összefoglaló jelentés készül, melyben a jogszabályban foglalt előírások

megsértése esetén a hatóság felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre, és

legalább húsznapos határidő megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre

történő figyelmeztetéssel hatósági döntésben kötelezi annak megszüntetésére.

Amennyiben a felhívásban meghatározott határidő eredménytelenül telt el, vagy a

jogszabálysértés nem orvosolható, a hatóság hivatalból megindítja a hatáskörébe

tartozó eljárást, ebben az esetben az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során

felmerült minden más kérdésben végzést bocsát ki.

2.Vonatkozó jogszabály(ok):

- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.);

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.

évi CXL. törvény;

- a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló

373/2011. (XII.31.) Korm. rendelet;

- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek

végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

- a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra

vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló

1/2009. (I. 30.) HM rendelet;

3. Szükséges nyomtatványok:

nincs

4. Ügyintézés menete:

A munkáltató bejelentésére a Baleseti Készenléti Szolgálat helyszíni szemlét folytat le

a baleset körülményeinek tisztázása érdekében. Az érintetteket meghallgatja, a

releváns dokumentumokat megvizsgálja, melyek alapján tisztázza a tényállást,

felállítja a baleset okláncolatát, majd összefoglaló jelentést készít. A Hatóság az

összefoglaló jelentést az ügyfél részére megküldi. Ha a kivizsgálás során

megállapításra kerül, hogy az ügyfél, vagy további érintett szervezet vagy személy a

jogszabályban foglalt előírásokat megsértette, a hatóság felhívja az érintett figyelmét a

jogszabálysértésre, és legalább húsznapos határidő megállapításával, valamint a

jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel végzésben kötelezi annak

megszüntetésére. Amennyiben a végzésben meghatározott határidő eredménytelenül

telt el, vagy a jogszabálysértés nem orvosolható, a hatóság hivatalból megindítja a

hatáskörébe tartozó eljárást, ebben az esetben az ügy érdemében határozatot hoz, az

eljárás során felmerült minden más kérdésben végzést bocsát ki.

5. Ügyintézési határidő:

A munkabiztonsági hatósági eljárás határideje az Mvt. 83/D §-a alapján az eljárás

megindításától számított két hónap.

6. Illeték és eljárási díj mértéke, fizetésének rendje:

A HM HH munkabiztonsági hatósági eljárása illeték-, illetve szolgáltatási díj mentes.

IV. Balesetek nyilvántartása, minősítése

1. Ügyleírás:

A munkáltatók bejelentési, kivizsgálási tevékenysége ellenőrzése, a bejelentett

honvédelmi és munkabalesetek nyilvántartásba vétele, valamint döntés a honvédelmi

balesetek szolgálati kötelmekkel való összefüggéséről.

2.Vonatkozó jogszabály(ok):

- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.);

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.

évi CXL. törvény;

- a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló

373/2011. (XII.31.) Korm. rendelet;

- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek

végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

- a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra

vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló

1/2009. (I. 30.) HM rendelet;

- a honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek

és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 13/2011.

(X. 20.) HM rendelet (HMr.).

3. Szükséges nyomtatványok:

- A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek

végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 4/a számú melléklete;

- A honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek

és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 13/2011.

(X. 20.) HM rendelet 3. számú melléklete;

4. Ügyintézés menete:

Az eljárás hivatalból, illetve a honvédelmi balesetek bejelentésének teljesítésével (a

Honvédelmi Baleseti Jegyzőkönyv kitöltésével és az ellenőrzést követően a

munkabiztonsági hatósághoz történő továbbításával) indul és a szolgálati kötelmekkel

való összefüggésről szóló minősítő határozat kiadásával zárul.

5. Ügyintézési határidő:

A munkabiztonsági hatósági eljárás határideje az Mvt. 83/D §-a alapján az eljárás

megindításától számított két hónap.

Szakhatósági tevékenységek

Az üzlet működésének engedélyezésére vonatkozó eljárás

1. Ügyleírás:

A honvédelmi és katonai célú ingatlanon működtetni kívánt üzlet működési

engedélyezési eljárását lefolytató hatóság megkeresésére a munkabiztonsági

követelmények teljesítésének ellenőrzése, szakhatósági állásfoglalás kiadása.

2. Vonatkozó jogszabály(ok):

- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.);

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.

évi CXL. törvény;

- a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló

373/2011. (XII.31.) Korm. rendelet;

- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek

végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

- a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra

vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló

1/2009. (I. 30.) HM rendelet;

- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.)

Korm. rendelet;

3. Szükséges nyomtatványok:

nincs

4. Ügyintézés menete:

A szakhatósági eljárás az üzlet működési engedélyezése ügyében eljáró hatóság

megkeresésével indul, és a munkabiztonsági követelmények teljesítésének ellenőrzése

alapján szakhatósági állásfoglalás kiadásával zárul.

5. Ügyintézési határidő:

A szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő tizenöt nap. Kivételesen

indokolt esetben – amennyiben azt jogszabály nem zárja ki – a szakhatóság vezetője a

szakhatósági eljárásra irányadó határidőt annak letelte előtt egy alkalommal legfeljebb

tizenöt nappal meghosszabbíthatja, és erről az ügyfelet és a megkereső hatóságot

értesíti.

Panaszok és közérdekű bejelentések elbírálása

1. Ügyleírás

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére

irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási –

eljárás hatálya alá.

A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása

vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja.

2. Vonatkozó jogszabályok

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény

3. Szükséges nyomtatványok

Nincs.

4. Ügyintézés menete

Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a panasszal vagy a közérdekű

bejelentéssel összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervhez (a továbbiakban:

eljárásra jogosult szerv).

Az eljárásra jogosult szerv a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt meghallgatja, ha

azt a panasz vagy a közérdekű bejelentés tartalma szükségessé teszi.

Az eljárásra jogosult szerv a vizsgálat befejezésekor a megtett intézkedésről vagy

annak mellőzéséről – az indokok megjelölésével – a panaszost vagy a közérdekű

bejelentőt haladéktalanul értesíti.

A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos vagy közérdekű bejelentő által tett

ismételt, továbbá az azonosíthatatlan személy által tett panasz vagy közérdekű

bejelentés vizsgálata mellőzhető.

A panasz vizsgálata mellőzhető akkor is, ha a panaszos a sérelmezett tevékenységről

vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő

panaszát. A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított az egy

éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

A panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján – ha alaposnak bizonyul – gondoskodni

kell

a) a jogszerű vagy a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról, illetve az

egyébként szükséges intézkedések megtételéről,

b) a feltárt hibák okainak megszüntetéséről,

c) az okozott sérelem orvoslásáról és

d) indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről.

A panaszost vagy a közérdekű bejelentőt nem érheti hátrány a panasz vagy a

közérdekű bejelentés megtétele miatt kivéve, ha nyilvánvalóvá vált, hogy a panaszos

vagy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt

közölt és

a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel,

személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell

adni,

b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet

okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult

szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

5. Ügyintézési határidő

A panaszt és a közérdekű bejelentést – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az

eljárásra jogosult szervhez történő beérkezésétől számított harminc napon belül kell

elbírálni.