Illetékesség

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § z) pontjában adott felhatalmazás alapján a honvédelmi ágazat sugárvédelmi hatósági feladatairól szóló 166/2018. (IX. 17.) Korm. rendelet 3. § szerint a honvédségi szervezetek, a KNBSZ, a HM vagyonkezelésében lévő ingatlanon honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahely, illetve ideiglenes munkahely, valamint a miniszter tulajdonosi jogkörébe tartozó gazdasági társaságok tekintetében a sugárvédelmi hatósági jogkör gyakorlója, országos illetékességgel a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: katonai sugárvédelmi hatóság).  

Hatáskör

 A katonai sugárvédelmi hatóság az illetékességébe tartozó területen, illetve szervezeteknél az alábbi ügyekben jár el.

A katonai sugárvédelmi hatóság ellenőrzi:

Az atomenergia alkalmazójánál 

a munkavállalók és a lakosság sugárvédelme érdekében végzett tevékenységet,

az alkalmazott radioaktív anyagok és üzemeltett berendezések állapotát és 

a munkavállalóira kötelező sugárvédelmi előírások megtartását; 

A katonai engedélyesnél – az atomenergia alkalmazójánál felsoroltakon túl –

az általa működtetett sugárvédelmi megbízott vagy szervezet működését, 

az „A” kategóriába tartozó munkavállalóinak méréseken alapuló, rendszeres személyi monitorozása kiértékelt eredményeit és

az általa kialakított, működtetett fizikai védelmi rendszert.

A katonai sugárvédelmi hatóság a sugárvédelmet befolyásoló tényezők szempontjából jogosult megvizsgálni vagy megvizsgáltatni a katonai engedélyes működését és a sugárvédelemre hatást gyakorló tevékenységet végző személyek – beleértve a beszállítók személyzetének – alkalmasságát a feladatuk ellátására.

 A katonai sugárvédelmi hatóság köteles ellenőrzést tartani, ha a katonai engedélyesnél foglalkoztatott személy személyi dózisának a növekménye meghaladja a 6 mSv effektív dózist egy ellenőrzési időszakban, vagy az adott naptári év folyamán összegzett dózisa a 20 mSv effektív dózist, vagy a munkavállaló adott év során összegeződő sugárterhelése az engedélyezett bármelyik szervdózis-korlát 30%-át túllépi.

A katonai sugárvédelmi hatóság jogosult helyszíni ellenőrzés lefolytatására a hiányzó, vagy a talált anyaggal kapcsolatos bejelentés vételét követően.

 A katonai sugárvédelmi hatóság engedélye szükséges: 

radioaktív anyag alkalmazásához

ionizáló sugárzást létrehozó berendezés létesítéséhez és üzembe helyezéséhez 

radioaktív anyaggal vagy ionizáló sugárzást létrehozó berendezéssel végzett tevékenységet szolgáló, nem nukleáris létesítmény létesítéséhez, üzembe helyezéséhez és az üzemeltetés megszüntetéséhez 

radioaktív anyag alkalmazása befejezését követően a munkahely inaktívvá nyilvánításához

nyitott radioaktív sugárforrás izotóplaboratóriumon kívüli felhasználásához 

rendszeresítéshez és rendszerből történő kivonáshoz

radioaktív anyag honvédségi járművel történő szállításához 

fizikai védelem kialakításához, üzemeltetéséhez

radioaktív anyag használatával járó kiképzés végrehajtásához

a hatályos létesítési engedélyben foglaltaktól való eltéréshez (eltérési engedély)

a hatályos üzembe helyezési engedélyben foglaltaktól való eltéréshez (átalakítási engedély)

A katonai sugárvédelmi hatóság belső nyilvántartási feladatai:

az ágazat radioaktív anyagaira vonatkozó központi nyilvántartás vezetése

a katonai engedélyesek „A” kategóriába tartozó munkavállalóinak, továbbá az erre kötelezett „B” kategóriába tartozó munkavállalóinak a vonatkozó éves sugárterhelésnek kitett munkavállalókra vonatkozó korlát 10%-át meghaladó eredményeinek ágazati, belső nyilvántartásának vezetése

Végrehajtott/ellátott tevékenységek

I. Hatósági ellenőrzés

II. Hatósági engedélyezés

III. Ágazati belső nyilvántartások vezetése

 

I. Hatósági ellenőrzés

Ügyleírás

A katonai sugárvédelmi hatóság rendszeres és tervszerű ellenőrzései végrehajtásához ellenőrzési irányelveket határoz meg, valamint vizsgálati programot és éves ellenőrzési tervet készít a fokozatosság elvének figyelembe vételével.

A hatósági ellenőrzés hivatalból indul és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezései szerint kerül végrehajtásra. Az ügyfél (katonai engedélyes) saját maga hatósági ellenőrzés alá vonását nem kezdeményezheti. 

A katonai sugárvédelmi hatósági ellenőrzés eszközei különösen

az adatszolgáltatás, az iratbemutatás, valamint egyéb tájékoztatás kérése

a helyszíni ellenőrzés

Helyszíni ellenőrzést egyidejűleg legalább két hatósági ellenőrzésre jogosult személy végez.

Vonatkozó jogszabály(ok) 

Ákr.

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.)

Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Svr.)

a honvédelmi ágazat sugárvédelmi hatósági feladatairól szóló 166/2018. (IX. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.)

az atomenergiáról szóló törvény honvédségi alkalmazásáról szóló 15/2018. (IX. 27. ) HM rendelet (a továbbiakban: HMr.)

 

Szükséges nyomtatványok

Nincs

 

Ügyintézés menete

 

A katonai sugárvédelmi hatóság ellenőrzése során vizsgálja a sugárvédelemre vonatkozó szabályokban, hatósági döntésben foglalt előírások betartását, teljesülését. Amennyiben jogsértést, hiányosságot, eltérést tapasztal eljárást indít, vagy ha a feltárt jogsértés miatt az eljárás más szerv illetékességébe tartozik, annak eljárását kezdeményezi.

 

II. Hatósági engedélyezés

1. Ügyleírás

 

Radioaktív anyag alkalmazásának engedélyezése (Kr. 4.§ (1) bek. a) pont)

Radioaktív anyag alkalmazásának engedélyezési eljárása az ügyfél kérelmére indul. A katonai sugárvédelmi hatóság a benyújtott dokumentumok vizsgálata és helyszíni szemle alapján hozza meg döntését. 

 

Vonatkozó jogszabály(ok)

 

Ákr

Atv.

Svr.

Kr.

HMr.

 

Kérelem tartalma

kérelmező megnevezése, címe (Ákr.)

engedélyezni kívánt tevékenység (Kr. 5. § (1) bek.)

Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat (Kr. 5. § (2) bek. a) pont)

Új radioaktív anyag esetében Sugárvédelmi Leírás (Kr. 5. § (2) bek. b) pont)

Igazolás a sugárvédelmi mérések, vizsgálatok eredménye alapján a sugárvédelmre vonatkozó szabályoknak való megfelelőségről (Kr. 5. § (3) bek.)

Ügyintézés menete

 

Eljárásában az Svr. szerinti követelményeknek való megfelelést, valamint helyszíni szemle keretében a sugárvédelemre vonatkozó szabályokban és a Sugárvédelmi Leírásban foglaltak teljesülését, érvényre jutását vizsgálja a katonai sugárvédelmi hatóság.

A kiadott engedély legfeljebb 5 évig érvényes.

  

Ügyintézési határidő

 

Az eljárás megindulását követően teljes eljárásban 60 nap.

 

Illeték és eljárási díj mértéke, fizetésének rendje

 

A katonai sugárvédelmi hatósági eljárás illeték-, illetve szolgáltatási díjmentes.

2. Ügyleírás

 

Ionizáló sugárzást létrehozó berendezés létesítésének engedélyezése (Kr. 4. § (1) bek. b) pont ba) alpont)

Ionizáló sugárzást létrehozó berendezés létesítésének engedélyezési eljárása az ügyfél kérelmére indul. A katonai sugárvédelmi hatóság a benyújtott dokumentumok vizsgálata alapján hozza meg döntését. 

 

Vonatkozó jogszabály(ok)

 

Ákr

Atv.

Svr.

Kr.

HMr.

 

Kérelem tartalma

kérelmező megnevezése, címe (Kr. 5. § (1) bek.)

engedélyezni kívánt tevékenység (Kr. 5. § (1) bek.)

Sugárvédelmi Leírás (Kr. 5.§ (4) bek.)

Ügyintézés menete

 

Eljárásában az Svr. szerinti követelményeknek való megfelelést vizsgálja a katonai sugárvédelmi hatóság.

A kiadott engedély legfeljebb 5 évig érvényes.

  

Ügyintézési határidő

 

Az eljárás megindulását követően teljes eljárásban 60 nap.

 

Illeték és eljárási díj mértéke, fizetésének rendje

 

A katonai sugárvédelmi hatósági eljárás illeték-, illetve szolgáltatási díjmentes.

3. Ügyleírás

 

Ionizáló sugárzást létrehozó berendezés üzembe helyezésének engedélyezése (Kr. 4. § (1) bek. b) pont bb) alpont)

Ionizáló sugárzást létrehozó berendezés üzembe helyezésének engedélyezési eljárása az ügyfél kérelmére indul. A katonai sugárvédelmi hatóság a benyújtott dokumentumok vizsgálata és helyszíni szemle alapján hozza meg döntését. 

 

Vonatkozó jogszabály(ok)

 

Ákr

Atv.

Svr.

Kr.

HMr.

 

Kérelem tartalma

kérelmező megnevezése, címe (Kr. 5. § (1) bek.)

engedélyezni kívánt tevékenység (Kr. 5. § (1) bek.)

Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat (Kr. 5. § (2) bek. a) pont)

Sugárvédelmi mérések, vizsgálatok alapján megfelelőség igazolása (Kr. 5. § (3) bek.)

ÚJ berendezés esetében Sugárvédelmi Leírás (Kr. 5. § (2) bek. b) pont)

Ügyintézés menete

 

Eljárásában az Svr. szerinti követelményeknek való megfelelést, valamint helyszíni szemle keretében a sugárvédelemre vonatkozó szabályokban és a Sugárvédelmi Leírásban foglaltak teljesülését, érvényre jutását vizsgálja a katonai sugárvédelmi hatóság.

A kiadott engedély legfeljebb 5 évig érvényes.

  

Ügyintézési határidő

 

Az eljárás megindulását követően teljes eljárásban 60 nap.

 

Illeték és eljárási díj mértéke, fizetésének rendje

 

A katonai sugárvédelmi hatósági eljárás illeték-, illetve szolgáltatási díjmentes.

4. Ügyleírás

 

Radioaktív anyaggal vagy ionizáló sugárzást létrehozó berendezéssel végzett tevékenységet szolgáló, nem nukleáris létesítmény létesítésének engedélyezése (Kr. 4. § (1) bek. c) pont)

Radioaktív anyaggal vagy ionizáló sugárzást létrehozó berendezéssel végzett tevékenységet szolgáló, nem nukleáris létesítmény létesítésének engedélyezési eljárása az ügyfél kérelmére indul. A katonai sugárvédelmi hatóság a benyújtott dokumentumok vizsgálata alapján hozza meg döntését. 

 

Vonatkozó jogszabály(ok)

 

Ákr

Atv.

Svr.

Kr.

HMr.

 

Kérelem tartalma

kérelmező megnevezése, címe (Kr. 5. § (1) bek.)

engedélyezni kívánt tevékenység (Kr. 5. § (1) bek.)

Sugárvédelmi Leírás (Kr. 5.§ (4) bek.)

Ügyintézés menete

 

Eljárásában az Svr. szerinti követelményeknek való megfelelést vizsgálja a katonai sugárvédelmi hatóság.

A kiadott engedély legfeljebb 5 évig érvényes.

  

Ügyintézési határidő

 

Az eljárás megindulását követően teljes eljárásban 60 nap.

 

Illeték és eljárási díj mértéke, fizetésének rendje

 

A katonai sugárvédelmi hatósági eljárás illeték-, illetve szolgáltatási díjmentes.

5. Ügyleírás

 

Radioaktív anyaggal vagy ionizáló sugárzást létrehozó berendezéssel végzett tevékenységet szolgáló, nem nukleáris létesítmény üzembe helyezésének vagy az üzemeltetés megszüntetésének engedélyezése (Kr. 4. § (1) bek. d) pont)

Radioaktív anyaggal vagy ionizáló sugárzást létrehozó berendezéssel végzett tevékenységet szolgáló, nem nukleáris létesítmény üzembe helyezésének vagy az üzemeltetés megszüntetésének engedélyezési eljárása az ügyfél kérelmére indul. A katonai sugárvédelmi hatóság a benyújtott dokumentumok vizsgálata és helyszíni szemle alapján hozza meg döntését. 

 

Vonatkozó jogszabály(ok)

 

Ákr

Atv.

Svr.

Kr.

HMr.

 

Kérelem tartalma

kérelmező megnevezése, címe (Kr. 5. § (1) bek.)

engedélyezni kívánt tevékenység (Kr. 5. § (1) bek.)

Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat (Kr. 5. § (2) bek. a) pont)

Sugárvédelmi mérések, vizsgálatok alapján megfelelőség igazolása (Kr. 5. § (3) bek.)

ÚJ radioaktív anyag vagy berendezés esetében Sugárvédelmi Leírás (Kr. 5. § (2) bek. b) pont)

Ügyintézés menete

 

Eljárásában az Svr. szerinti követelményeknek való megfelelést, valamint helyszíni szemle keretében a sugárvédelemre vonatkozó szabályokban és a Sugárvédelmi Leírásban foglaltak teljesülését, érvényre jutását vizsgálja a katonai sugárvédelmi hatóság.

A kiadott engedély legfeljebb 5 évig érvényes.

  

Ügyintézési határidő

 

Az eljárás megindulását követően teljes eljárásban 60 nap.

 

Illeték és eljárási díj mértéke, fizetésének rendje

 

A katonai sugárvédelmi hatósági eljárás illeték-, illetve szolgáltatási díjmentes.

6. Ügyleírás

 

Radioaktív anyag alkalmazása befejezését követően a munkahely inaktívvá nyilvánítása (Kr. 4. § (1) bek. e) pont)

Radioaktív anyag alkalmazása befejezését követően a munkahely inaktívvá nyilvánításának engedélyezési eljárása az ügyfél kérelmére indul. A katonai sugárvédelmi hatóság a benyújtott dokumentumok vizsgálata alapján hozza meg döntését. 

 

Vonatkozó jogszabály(ok)

 

Ákr

Atv.

Svr.

Kr.

HMr.

 

Kérelem tartalma

kérelmező megnevezése, címe (Kr. 5. § (1) bek.)

engedélyezni kívánt tevékenység (Kr. 5. § (1) bek.)

a munkahelyen mérhető sugárzási adatok (Kr. 5. § (5) bek.)

Ügyintézés menete

 

Eljárásában az Svr. szerinti követelményeknek való megfelelést vizsgálja a katonai sugárvédelmi hatóság.

Az engedély határozatlan időre kerül kiadásra.

  

Ügyintézési határidő

 

Az eljárás megindulását követően teljes eljárásban 60 nap.

 

Illeték és eljárási díj mértéke, fizetésének rendje

 

A katonai sugárvédelmi hatósági eljárás illeték-, illetve szolgáltatási díjmentes.

7. Ügyleírás

 

Nyitott radioaktív sugárforrás izotóplaboratóriumon kívüli felhasználásának engedélyezése (Kr. 4. § (1) bek. f) pont)

Nyitott radioaktív sugárforrás izotóplaboratóriumon kívüli felhasználásának engedélyezési eljárása az ügyfél kérelmére indul. A katonai sugárvédelmi hatóság a benyújtott dokumentumok vizsgálata alapján hozza meg döntését. 

 

Vonatkozó jogszabály(ok)

 

Ákr

Atv.

Svr.

Kr.

HMr.

 

Kérelem tartalma

kérelmező megnevezése, címe (Kr. 5. § (1) bek.)

engedélyezni kívánt tevékenység (Kr. 5. § (1) bek.)

Sugárvédelmi Leírás (Kr. 5. § (6) bekezdés)

kiképzési levezetési terv sugárveszélyes tevékenységre vonatkozó részének kivonata (Kr. 5. § (6) bekezdés)

Ügyintézés menete

 

Eljárásában az Svr. és a HMr. szerinti követelményeknek való megfelelést vizsgálja a katonai sugárvédelmi hatóság.

A kiadott engedély legfeljebb 3 évig érvényes.

  

Ügyintézési határidő

 

Az eljárás megindulását követően teljes eljárásban 60 nap.

 

Illeték és eljárási díj mértéke, fizetésének rendje

 

A katonai sugárvédelmi hatósági eljárás illeték-, illetve szolgáltatási díjmentes.

8. Ügyleírás

 

Rendszeresítés és rendszerből történő kivonás engedélyezése (Kr. 4. § (1) bek. g) pont)

Rendszeresítés és rendszerből történő kivonás engedélyezési eljárása az ügyfél kérelmére indul. A katonai sugárvédelmi hatóság a benyújtott dokumentumok vizsgálata alapján hozza meg döntését. 

 

Vonatkozó jogszabály(ok)

 

Ákr

Atv.

Svr.

Kr.

HMr.

 

Kérelem tartalma

kérelmező megnevezése, címe (Kr. 5. § (1) bek.)

engedélyezni kívánt tevékenység (Kr. 5. § (1) bek.)

Alábbi dokumentumok:

ionizáló sugárzást létrehozó hadfelszerelés esetében (Kr. 5. § (7) bek. a) pont)

o az Svr. 54. § (5) bekezdés szerinti adatok, információk  

kiképzési célt szolgáló radioaktív anyag, vagy radioaktív sugárforrást tartalmazó hadfelszerelés esetében (Kr. 5. § (7) bek. b) pont és (8) bek)

o műbizonylat adatai

o igazolás érvényes zártságvizsgálatról

katonai védőeszköz esetében (Kr. 5.§ (9) bek.)

o igazolás a termékre meghatározott szabályoknak való megfelelőségről,

o igazolás a rendeltetésszerű használatra vonatkozó magyar nyelvű tájékoztató meglétéről

Ügyintézés menete

 

Eljárásában a HMr. szerinti követelményeknek való megfelelést vizsgálja a katonai sugárvédelmi hatóság.

A kiadott engedély a rendszerből történő kivonásig érvényes.

  

Ügyintézési határidő

 

Az eljárás megindulását követően teljes eljárásban 60 nap.

 

Illeték és eljárási díj mértéke, fizetésének rendje

 

A katonai sugárvédelmi hatósági eljárás illeték-, illetve szolgáltatási díjmentes.

9. Ügyleírás

 

Radioaktív anyag honvédségi járművel történő szállításának engedélyezése (Kr. 4. § (1) bek. h) pont)

Radioaktív anyag honvédségi járművel történő szállításának engedélyezési eljárása az ügyfél kérelmére indul. A katonai sugárvédelmi hatóság a benyújtott dokumentumok vizsgálata alapján hozza meg döntését. 

 

Vonatkozó jogszabály(ok)

 

Ákr

Atv.

Svr.

Kr.

HMr.

 

Kérelem tartalma

kérelmező megnevezése, címe (Kr. 5. § (1) bek. a) pont)

engedélyezni kívánt tevékenység (Kr. 5. § (1) bek. b) pont)

adatszolgáltatás (HMr. 4. melléklet)

ADR 5.4.1, 7.5.11 pontjaiban, valamint 8.1 és 8.5 fejezeteiben foglalt követelmények teljesítéséről szóló nyilatkozat (Kr. 5.§ (10) bek.)

személyzet sugárvédelmi képzettségéről szóló igazolás (Kr. 5.§ (11) bek.)

HMr. 3. melléklet szerinti fizikai védelmi terv (Kr. 5. § (12) bek.)

Ügyintézés menete

 

Eljárásában a HMr. szerinti követelményeknek való megfelelést vizsgálja a katonai sugárvédelmi hatóság.

A kiadott engedély legfeljebb 3 évig érvényes.

  

Ügyintézési határidő

 

Az eljárás megindulását követően teljes eljárásban 60 nap.

 

Illeték és eljárási díj mértéke, fizetésének rendje

 

A katonai sugárvédelmi hatósági eljárás illeték-, illetve szolgáltatási díjmentes.

10. Ügyleírás

 

Fizikai védelem kialakításának és üzemeltetésének engedélyezése (Kr. 4. § (1) bek. i) pont)

Fizikai védelem kialakításának és üzemeltetésének engedélyezési eljárása az ügyfél kérelmére indul. A katonai sugárvédelmi hatóság a benyújtott dokumentumok vizsgálata alapján hozza meg döntését. 

 

Vonatkozó jogszabály(ok)

 

Ákr

Atv.

Svr.

Kr.

HMr.

 

Kérelem tartalma

kérelmező megnevezése, címe (Kr. 5. § (1) bek.)

engedélyezni kívánt tevékenység (Kr. 5. § (1) bek.)

HMr. 2. melléklete szerinti fizikai védelmi terv (Kr. 5. § (12) bekezdés)

Ügyintézés menete

 

Eljárásában a HMr. szerinti követelményeknek való megfelelést vizsgálja a katonai sugárvédelmi hatóság.

A kiadott engedély legfeljebb 5 évig érvényes.

  

Ügyintézési határidő

 

Az eljárás megindulását követően teljes eljárásban 60 nap.

 

Illeték és eljárási díj mértéke, fizetésének rendje

 

A katonai sugárvédelmi hatósági eljárás illeték-, illetve szolgáltatási díjmentes.

11. Ügyleírás

 

Radioaktív anyag használatával járó kiképzés végrehajtásának engedélyezése (Kr. 4. § (1) bek. j) pont)

Radioaktív anyag használatával járó kiképzés végrehajtásának engedélyezési eljárása az ügyfél kérelmére indul. A katonai sugárvédelmi hatóság a benyújtott dokumentumok vizsgálata alapján hozza meg döntését. 

 

Vonatkozó jogszabály(ok)

 

Ákr

Atv.

Svr.

Kr.

HMr.

 

Kérelem tartalma

kérelmező megnevezése, címe (Kr. 5. § (1) bek.)

engedélyezni kívánt tevékenység (Kr. 5. § (1) bek.)

kiképzési levezetési terv sugárveszélyes tevékenységre vonatkozó részének kivonata (Kr. 5. § (13) bekezdés)

Ügyintézés menete

 

Eljárásában a HMr. szerinti követelményeknek való megfelelést vizsgálja a katonai sugárvédelmi hatóság.

A kiadott engedély legfeljebb 3 évig érvényes.

  

Ügyintézési határidő

 

Az eljárás megindulását követően teljes eljárásban 60 nap.

 

Illeték és eljárási díj mértéke, fizetésének rendje

 

A katonai sugárvédelmi hatósági eljárás illeték-, illetve szolgáltatási díjmentes.

12. Ügyleírás

 

Eltérési engedély - Eltérés engedélyezése a hatályos létesítésre vonatkozó engedély alapját képező enegdélykérelemben foglaltaktól (Kr. 4. § (2) bek.)

A létesítésre vonatkozó engedélyben foglaltaktól való eltérés engedélyezési eljárása az ügyfél kérelmére indul. A katonai sugárvédelmi hatóság a benyújtott dokumentumok vizsgálata alapján hozza meg döntését. 

 

Vonatkozó jogszabály(ok)

 

Ákr

Atv.

Svr.

Kr.

HMr.

 

Kérelem tartalma

kérelmező megnevezése, címe (Kr. 5. § (1) bek.)

engedélyezni kívánt tevékenység (Kr. 5. § (1) bek.)

tervezett módosítás és szükségességének leírását (Kr. 5. § (14) bek. a) pont)

tervezett módosítással érintett, az engedélyezés során benyújtott dokumentumok átalakított változatát a tervezett módosítások megjelölésével együtt (Kr. 5. § (14) bek. b) pont)

Ügyintézés menete

 

Eljárásában a Svr. szerinti követelményeknek való megfelelést vizsgálja a katonai sugárvédelmi hatóság.

A kiadott engedély érvényessége megegyezik a létesítésre kiadott engedély érvényességével.

  

Ügyintézési határidő

 

Az eljárás megindulását követően teljes eljárásban 60 nap.

 

Illeték és eljárási díj mértéke, fizetésének rendje

 

A katonai sugárvédelmi hatósági eljárás illeték-, illetve szolgáltatási díjmentes.

13. Ügyleírás

 

Átalakítási engedély - Eltérés engedélyezése a hatályos üzembe helyezésre vonatkozó engedély alapját képező engedélykérelemben foglaltaktól (Kr. 4. § (3) bek.)

Az üzembe helyezésre vonatkozó engedélykérelemben foglaltaktól való eltérés engedélyezési eljárása az ügyfél kérelmére indul. A katonai sugárvédelmi hatóság a benyújtott dokumentumok vizsgálata alapján hozza meg döntését. 

 

Vonatkozó jogszabály(ok)

 

Ákr

Atv.

Svr.

Kr.

HMr.

 

Kérelem tartalma

kérelmező megnevezése, címe (Kr. 5. § (1) bek.)

engedélyezni kívánt tevékenység (Kr. 5. § (1) bek.)

tervezett módosítás és szükségességének leírását (Kr. 5. § (14) bek. a) pont)

tervezett módosítással érintett, az engedélyezés során benyújtott dokumentumok átalakított változatát a tervezett módosítások megjelölésével együtt (Kr. 5. § (14) bek. b) pont)

Ügyintézés menete

 

Eljárásában a Svr. szerinti követelményeknek való megfelelést vizsgálja a katonai sugárvédelmi hatóság.

A kiadott engedély érvényessége megegyezik a létesítésre kiadott engedély érvényességével.

  

Ügyintézési határidő

 

Az eljárás megindulását követően teljes eljárásban 60 nap.

 

Illeték és eljárási díj mértéke, fizetésének rendje

 

A katonai sugárvédelmi hatósági eljárás illeték-, illetve szolgáltatási díjmentes.

III. Ágazati belső nyilvántartások vezetése

Radioaktív anyagok ágazati belső nyilvántartása (Kr. 13.§ a) pont)

A katonai sugárvédelmi hatóság a katonai engedélyesek helyi nyilvántartása és adatszolgáltatása alapján vezeti a honvédelmi ágazat radioaktív anyagaira vonatkozó központi belső nyilvántartást. A katonai sugárvédelmi hatóság évente egy alkalommal (január 1. és 15. között) az ágazati központi nyilvántartás adatait megküldi az atomenergia-felügyeleti szerv részére.

A katonai engedélyes a HMr. 1. melléklete szerinti tartalommal köteles helyi nyilvántartást vezetni, és az általa nyilvántartott radioaktív anyagokról az alábbiak szerint adatot szolgáltatni a katonai sugárvédelmi hatóság felé: 

Évenkénti, december 31-ei fordulónappal elvégzett leltárról 15 napon belül

Az orvosi radiológiai eljárásokhoz alkalmazott nyitott radioaktív anyagok kivételével az általa nyilvántartott radioaktív anyagok készletében bekövetkezett minden változásról 8 napon belül

a katonai sugárvédelmi hatóság által elrendelt leltárt követő 15 napon belül

A honvédelmi szervezetek adatszolgáltatásukat a HM Információ Kapcsolati Rendszere szerinti jelentésként teszik meg.

A nukleáris anyagokra vonatkozó jelentéseket az alábbiak szerint kell teljesíteni a katonai sugárvédelmi hatóság felé:

leltár- és anyagmérleg-jelentést kell küldeni a katonai sugárvédelmi hatóság által elrendelt fizikai leltárt követő 8 napon belül 

készletváltozási jelentést kell küldeni valamennyi készletváltozásról 15 napon belül 

A katonai engedélyesek „A” kategóriába tartozó, valamint a személyi monitorozásra kötelezett „B” kategóriába tartozó munkavállalóinak a vonatkozó éves sugárterhelésnek kitett munkavállalókra vonatkozó korlát 10%-át meghaladó eredményeinek ágazati, belső nyilvántartása (Kr. 13.§ b) pont)

Az atomenergia-felügyeleti szerv által vezetett Országos Személyi Dozimetriai Nyilvántartás, a katonai engedélyesek „A” kategóriába tartozó munkavállalóinak, továbbá az erre kötelezett „B” kategóriába tartozó munkavállalóira elvégzett személyi monitorozás eredményét haladéktalanul megküldi a katonai sugárvédelmi hatóság részére, amennyiben a munkavállalók személyi dózisának növekménye egy kiértékelési periódusban meghaladja a sugárterhelésnek kitett munkavállalókra vonatkozó éves korlát 10%-át.