Illetékesség


A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 88. § (2) bekezdés a) pontjában adott felhatalmazás alapján a katonai munkavédelmi hatóság kijelöléséről, valamint sajátos feladatairól és hatásköreinek ellátásáról szóló 502/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 502/2017. Korm. rend.) 2. §-a a honvédségi szervezetek, a miniszter vagyonkezelésében lévő területen honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahely, illetve ideiglenes építési munkahely, a KNBSZ, valamint a miniszter tulajdonosi jogkörébe tartozó gazdasági társaságok tekintetében a munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel a honvédelemért felelős minisztert jelöli ki.  

Hatáskör

A munkavédelemi hatósági tevékenység ellátását az Mvt., és a – honvédelmi ágazat speciális munkavédelmi követelményei eljárási szabályai tekintetében – a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló – 1/2009. (I. 30.) HM rendelet (a továbbiakban: HMr.) szabályozza.

A munkavédelmi hatóság jogosultságait az Mvt. 84. §. (1) bekezdése, valamint az 502/2017. Korm. rend. 4. § (1) bekezdése határozza meg.

A munkavédelmi hatóság, az illetékességi körében – a közúti közlekedéssel kapcsolatos munkabalesetet kivéve – köteles a bejelentett súlyos honvédelmi baleset gyanújával járó, a lövés, a robbanás okozta, a kettő vagy több személy sérülésével járó balesetet, továbbá a súlyos munkabalesetet, valamint a foglalkozási megbetegedést, a fokozott expozíciós esetet – a munkáltató ez irányú felelősségét nem érintve – kivizsgálni.

A súlyos honvédelmi baleset, munkabaleset gyanújával járó, a lövés, a robbanás okozta, valamint a kettő vagy több személy sérülésével járó honvédelmi balesetek azonnali kivizsgálási kötelezettségének teljesítése érdekében a munkavédelmi hatóság Baleseti Készenléti Szolgálatot működtet.

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: 2012. évi CCV. tv.) 142. § (2) bekezdése alapján, valamint a honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 13/2011. (X. 20.) HM rendelet (a továbbiakban:13/2011. HMr.) 20. § szerint a munkavédelemi hatóság közigazgatási hatósági eljárásban dönt az MH katona állomány balesetei szolgálati kötelmekkel való összefüggéséről.

A honvédelmi és katonai célú ingatlanon működtetni kívánt szálláshely és üzlet esetében a működési engedéllyel kapcsolatos elsőfokú eljárásban a Munkavédelemi Hatóság szakhatóságként vesz részt a munkavédelemi követelményeknek való megfelelés elbírálása vonatkozásában az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. Korm. rend.) alapján.

A 13/2011. HMr. alapján a munkavédelemi hatóság feladata a honvédelmi ágazatban bekövetkezett szolgálati és munkabalesetek nyilvántartása, a munkáltatók balesetekkel kapcsolatos bejelentési, kivizsgálási, nyilvántartási tevékenységének felügyelete.

Illetékességi körében nyilvántartja az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet szerinti bejelentéseket.

A munkavédelmi hatóság feladata társhatóságok megkeresésére munkavédelemi szakvélemény kiadása, illetékességi körében a szakterületi követelmények képviselete.

Végrehajtott/ellátott tevékenységek

 

I. Hatósági ellenőrzés

II. Súlyos honvédelmi, illetve súlyos munkabaleset hatósági kivizsgálása

III. Balesetek nyilvántartása, honvédelmi minősítése

IV. Szakhatósági tevékenység

V. Panaszok, közérdekű bejelentések elbírálása

VI. Szakvéleményezési tevékenység

 

I. Hatósági ellenőrzés

Ügyleírás

A hatósági ellenőrzés hivatalból indul meg, azt a hatóság az általános közigazgatási rendtartásról  szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szabályai szerint folytatja le. Az ügyfél (munkáltató) saját maga hatósági ellenőrzés alá vonását nem kezdeményezheti. Helyszíni ellenőrzést egyidejűleg legalább két hatósági ellenőrzésre jogosult személy végez. Az ellenőrzés lehet előre bejelentett, illetve előre nem bejelentett, a végrehajtás történhet iratbekéréssel, helyszíni vizsgálattal. A munkavédelmi hatóság az MH és a KNBSZ szervezeteinél egyes ellenőrzési feladatait a Honvédelmi Minisztérium Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszere integrált emberi erőforrás-gazdálkodási alrendszere adatainak felhasználásával látja el. A munkavédelmi hatóság távadatszolgáltatás vizsgálatával végzi az elektronikus ügyintézés keretében megküldött honvédelmi és munkabaleseti jegyzőkönyvek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó ellenőrzési feladatokat.

 

Vonatkozó jogszabály(ok)

 

Mvt.

Ákr.

502/2017. Korm. rend.

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet (a továbbiakban: 5/1993. MüMr.)

HMr.

13/2011. HMr.

 

Szükséges nyomtatványok

Nincs

 

Ügyintézés menete

 

Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés során jogsértést tapasztal, megindítja az eljárást, vagy ha a feltárt jogsértés miatt az eljárás más szerv illetékességébe tartozik, annak eljárását kezdeményezi.

 

Ügyintézési határidő

 

A Hatósági ellenőrzés határideje az Mvt. 83/D (1) bekezdése szerinti esetekben negyvenöt nap, egyéb esetben 30 nap.

 II. Súlyos honvédelmi, illetve súlyos munkabaleset hatósági kivizsgálása

Ügyleírás

 

A kivizsgálás a Baleseti Készenléti Szolgálat értesítésével indul. Kivizsgálást a BKSZ állománya (egyidejűleg legalább két hatósági ellenőrzésre jogosult személy) végezhet. A kivizsgálásról összefoglaló jelentés készül. Az összefoglaló jelentés megállapításai szerint kerülhet sor a hatósági döntések, valamint további javaslatok kiadmányozására.

 

Vonatkozó jogszabály(ok)

 

Mvt.

Ákr.

502/2017. Korm. rend.

5/1993. MüMr.

HMr.

13/2011. HMr.

 

Szükséges nyomtatványok

 

13/2011. HMr. 2. melléklete.

 

Ügyintézés menete

 

A munkáltató bejelentésére a Baleseti Készenléti Szolgálat helyszíni szemlét folytat le a baleset körülményeinek tisztázása érdekében. Az érintetteket meghallgatja, a releváns dokumentumokat megvizsgálja, melyek alapján tisztázza a tényállást, felállítja a baleset okláncolatát, majd összefoglaló jelentést készít. A Hatóság az összefoglaló jelentést az ügyfél részére megküldi, és a szükségessé váló hatósági döntéseket, egyéb intézkedéseket, javaslatokat kiadmányozza. 

  

 Ügyintézési határidő

 

A Hatóságnak az eljárás megindulását, vagy megindítását követően az Ákr. szerinti ügyintézési határideje teljes eljárásban 60 nap.

 

Illeték és eljárási díj mértéke, fizetésének rendje

 

A munkavédelmi hatósági eljárás illeték-, illetve szolgáltatási díjmentes.

 

III. Balesetek nyilvántartása, minősítése

Ügyleírás

 

A munkáltatók bejelentési, kivizsgálási tevékenysége ellenőrzése, a bejelentett honvédelmi és munkabalesetek nyilvántartásba vétele, valamint a 2012. évi CCV. tv. szerinti esetekben döntés a honvédelmi balesetek szolgálati kötelmekkel való összefüggéséről. 

 

 

Vonatkozó jogszabály(ok)

 

Mvt.

Ákr.

502/2017. Korm. rend.

5/1993. MüMr.

HMr.

13/2011. HMr.

 

Szükséges nyomtatványok

 

2011. HMr. 1., 3., 4., 7. melléklete;

5/1993. MüMr. 4/a melléklete.

 

Ügyintézés menete

 

 Az eljárás hivatalból, illetve a honvédelmi balesetek bejelentésének teljesítésével (a Honvédelmi Baleseti Jegyzőkönyv kitöltésével és az ellenőrzést követően a munkavédelemi hatósághoz történő továbbításával) indul és a szolgálati kötelmekkel való összefüggésről szóló minősítő határozat kiadásával zárul.

 


Ügyintézési határidő

 

A Hatóságnak az eljárás megindulását, vagy megindítását követően az Ákr. szerinti ügyintézési határideje teljes eljárásban 60 nap.

 

IV. Szakhatósági tevékenységek

Üzlet és szálláshely működésének engedélyezésére vonatkozó, továbbá telepengedély kiadása iránti kérelemre eljárás 

Ügyleírás

 

A honvédelmi és katonai célú ingatlanon működtetni kívánt üzlet vagy szálláshely működési engedélyezési-, vagy telepengedély kiadása iránti eljárását lefolytató hatóság megkeresésére a munkavédelemi követelmények teljesítésének ellenőrzése, szakhatósági állásfoglalás kiadása.

 

Vonatkozó jogszabály(ok) 

 

Mvt.

Ákr.

502/2017. (XII. 29.) Korm. rend.

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet;

5/1993. (XII. 26.) MüMr.

531/2017. Korm. rend.

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

HMr.


  Szükséges nyomtatványok

Nincs.

 

Ügyintézés menete

 

A szakhatósági eljárás a szálláshely, üzlet működési engedélyezése ügyében eljáró hatóság megkeresésével indul, és a munkavédelmi követelmények teljesítésének ellenőrzése alapján szakhatósági állásfoglalás kiadásával zárul. 

 

Ügyintézési határidő

 

A Hatóságnak az eljárás megindulását, vagy megindítását követően az ügyintézési határideje üzlet esetében 15 nap, szálláshely esetében 21 nap.V. Panaszok és közérdekű bejelentések elbírálása

 

Ügyleírás

 

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá.  

A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja.

 


Vonatkozó jogszabályok

 

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 

 

Szükséges nyomtatványok 

 

Nincs.

 

Ügyintézés menete

 

Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a panasszal vagy a közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervhez (a továbbiakban: eljárásra jogosult szerv).

Az eljárásra jogosult szerv a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt meghallgatja, ha azt a panasz vagy a közérdekű bejelentés tartalma szükségessé teszi.

 

Az eljárásra jogosult szerv a vizsgálat befejezésekor a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről – az indokok megjelölésével – a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt haladéktalanul értesíti.

 

Ügyintézési határidő

 

A panaszt és a közérdekű bejelentést – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az eljárásra jogosult szervhez történő beérkezésétől számított harminc napon belül kell elbírálni.

 VI. Szakvéleményezési tevékenység

 

Ügyleírás

 

A katonai építésügyi hatóság építésügyi eljárásaiban a munkavédelmi követelmények teljesítésének ellenőrzése, szakvélemény kiadása.

 

Vonatkozó jogszabály(ok)


Mvt.

Ákr.

502/2017. (XII. 29.) Korm. rend.

a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet;

5/1993. MüMr.

HMr.

 

Szükséges nyomtatványok

Nincs.

  


Ügyintézés menete

 

A szakvéleményezési eljárás az ügyében eljáró katonai építésügyi hatóság megkeresésével indul, és a munkavédelmi követelmények teljesítésének ellenőrzése alapján szakvélemény kiadásával zárul.