Katonai foglalkoztatás-felügyeleti hatóság

1. A katonai foglalkoztatás-felügyeleti hatóság (a továbbiakban: Hatóság) hatásköre, jogköre, illetékessége, ügytípusok

A Hatóság ellenőrzésre, valamint ellenőrzés során feltárt jogsértés esetén katonai foglalkoztatás-felügyeleti hatósági eljárás lefolytatására jogosult

a honvédelmi szervezetnél,

a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő területen honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahelynél és ideiglenes építési munkahelynél, valamint

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti gazdasági társaságnál.

A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III.5.) HM utasítás 42. § (10) bekezdése alapján a honvédelemért felelős miniszter nevében és megbízásából a katonai foglalkoztatás-felügyeleti hatósági eljárásokban a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály főosztályvezetője gyakorolja a kiadmányozás jogát.

A Hatóság az alábbi hatósági funkciókat látja el:

hatósági ellenőrzések végrehajtása,

hatósági eljárások lefolytatása,

a honvédelmi foglalkoztatók rendezett munkaügyi kapcsolatairól szóló igazolás kiállítását megalapozó közhiteles nyilvántartás vezetése,

a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak való megfelelésre vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása,

munkaügyi tárgyú panaszok, közérdekű bejelentések elintézése.

A hatósági tevékenységet meghatározó jogszabályok

a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény,

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.);

a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Kormány rendelet, valamint

a honvédelmi foglalkoztatók tekintetében a különös hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóság kijelöléséről és a hatóság eljárására vonatkozó részletes szabályokról szóló 117/2021. (III. 10.) Kormány rendelet.

2. Ügyintézés menete

A rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

Amennyiben az ügyfél a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak való megfelelésre vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelemmel fordul a Hatósághoz és a kérelem megfelel az Ákr.-ben foglalt rendelkezéseknek, a Hatóság kiállítja a hatósági bizonyítványt.

Eljárás megindítása hivatalból

A Hatóság a katonai foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzés végrehajtását, valamint a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági eljárást hivatalból indítja meg.

Katonai foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés

A Hatóság ellenőrzési tevékenységét a honvédelemért felelős miniszter által megállapított, s a Hatóság honlapján közzétett ellenőrzési irányelvek alapján végzi.

A katonai foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés kizárólag hivatalból indulhat. Az ügyfél (foglalkoztató) saját maga hatósági ellenőrzés alá vonását nem kérelmezheti.

A Hatóság a honvédelmi foglalkoztató valamennyi munkahelyén külön engedély és előzetes értesítési kötelezettség nélkül helyszíni katonai foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzést tarthat.

A helyszíni vizsgálatot egyidejűleg legalább két katonai foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzésre jogosult személy (katonai foglalkoztatás-felügyeleti ellenőr) végezheti.

Amennyiben a Hatóság az ellenőrzés során jogsértést nem tapasztal, az ügyfelet a katonai foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzés lezárásáról írásban tájékoztatja.

Az eljáró katonai foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrök jegyzőkönyvet vesznek fel a feltárt hibákról, hiányosságokról, amely a hivatalbóli eljárás megindításának alapjául szolgálnak.

Katonai foglalkoztatás-felügyeleti hatósági eljárás

Amennyiben a Hatóság ellenőrzése során jogszabálysértést állapít meg, hivatalból megindítja a hatáskörébe tartozó eljárást.

A Hatóság eljárásában a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény 9. §-ban meghatározott intézkedéseket alkalmazhatja.

3. Ügyintézési határidő

A Hatóságnak az eljárás megindulását, vagy megindítását követően az Ákr. szerint teljes eljárásban 60 nap áll a rendelkezésére a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés meghozatalára.

A hatósági bizonyítvány kiállítására vonatkozó kérelem esetén, a kérelem előterjesztéstől számított 8 napon belül kerül kiadásra.

A Hatósághoz érkező panasz, közérdekű bejelentés a beérkezést követő harminc napon belül kerül elbírálásra a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény alapján.

Az ügyintézési határidő a kérelemnek a Hatósághoz történő megérkezését követő napon, illetve az eljárás hivatalból történő megindításának napján kezdődik.